top of page

(.Microcystis spp)

כחוליות מושבתיות

הרוח על-פני השלולית מותחת את אוכלוסיית הכחוליות שבמים לכדי חוטים וצמות. פלכית (.Polistes sp) שנפלה למים מערבלת את הכחוליות ושוברת את אשליית ההמשכיות שלהן.
הכחוליות בתמונה כנראה שייכות לסוג Microcystis. מדובר בבקטריום מטמיע היוצר מושבות מיקרוסקופיות ומשגשג במים המזוהמים בחומרי מזון (מזון עבור החיידקים, מה שנקרא בפינו "ביוב"). כל תא מצוייד באברון האוגר גז, בעזרתו הכחוליות יכולות לשלוט במיקומן בעמודת המים. מדווח כי לפעמים מאגרי מים מגיעים ממצב צלול למראה של "מרק אפונה" תוך שעות ספורות, עקב עליית הכחוליות אל פני השטח.
גורלה של הפלכית שנפלה כנראה נחרץ, שכן הכחוליות בסוג זה מייצרות חומרים בשם מיקרוציסטינים (microcystin), הידועים כרעילים לבעלי-חיים.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page