top of page

(.Phereoeca sp)

עש הבית

עש הבית (.Phereoeca sp) הוא חרק ממשפחת העשיים השכיח בסביבתנו. אנחנו רואים בעיקר את התיקים שלו, הנבנים על-ידי הזחלים במהלך חייהם. במשך רוב הזמן הזחלים חיים בפינות אפלות וניזונים משאריות חומר אורגני, אך בתום כחודשיים של גדילה, הם זוחלים עם תיקיהם במעלה הקיר, ונתלים שם לצורך התגלמות.
התיק בנוי משי וגרגירים (חול, או מה שהיה בנמצא), והזחל מרחיב אותו תדירות, כך שעל-פניו נראות טבעות גדילה בצבעים מעט שונים, ועם חומר שהופך גס יותר לכיוון השוליים.

עש הבית קרוב לעש הבגדים ועש הפרוות, אך כנראה שהוא עצמו אינו מזיק לתרבותנו החומרית.

מאמר מפורט על עש מעניין זה נכתב על-ידי עמיר ויינשטיין.

כפר-סבא, 10.2023

המאמר:

bottom of page