top of page

(.Tubifex spp)

תולעי צינורות

ההתפתלות הבלתי-פוסקת של תולעי-הצינורות (.Tubifex spp) מספקת זרימה קבועה של מים על-פני גופן. כך הן יכולות לספוג את מעט החמצן המצוי במים האלה ולהתקיים בסביבות בהן בעלי-חיים רבים היו נחנקים. הצבע הורוד נובע מהמוגלובין, הקושר חמצן ועוזר בנשימה. הצבע והפיתולים הופיעו דרך אבולוציה מתכנסת גם בזחלים של ימשושים (Chironomidae, שהם בכלל חרקים!), עקב הדמיון באורח-החיים של יצורים אלה.
נחל רעננה, רעננה, 5.2020

bottom of page