top of page

(Crucinella maritima)

צלבית החוף

צלבית החוף (Crucinella maritima) היא מהצמחים המעטים בישראל שעליהם גדלים בדורים* של ארבעה. ולא רק זה, אלא שהעלים גם חופים זה על זה, ביוצרם "ערימות" ארוכות.
המראה המוצק והמגומד של המין אופייני לצמחי חוף הים וקשור להתגוננות מפני הרוחות החזקות, החול והמלח.
שמורת אירוס הארגמן, נתניה, 2.2018
* יותר משני עלים במפרק

bottom of page