top of page

(Hemelytroblatta africana)

תיקנחול אפריקאי

התיקנחול האפריקאי (Hemelytroblatta africana), שאחראי לעקבות שבתמונה, שחה בתוך החול כל עוד התנאים התאימו לכך. משהגיע למקום בו שכבת החול על השביל דקה מדי, התיקנחול הגיח והמשיך על-פני השטח. היכולות לשחות בתוך החול וללכת על-פניו הן המקבילה לתנועה אמפיבית אצל יצורי מישור-החוף. לו היו עורכים דואתלון עם שני מצבי תנועה אלה, לא מעט מינים מקומיים היו יכולים להתחרות בו. שדה השפה, מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page