top of page

(Limbarda crithmoides)

בן-טיון בשרני

בחוף הים כל אחד הוא סוקולנט.
בן-טיון בשרני (Limbarda crithmoides) הוא צמח ממשפחת המורכבים, הצומח בקרבת הים. בשונה ממורכבים אחרים, עלי צמח זה הם עבים ובשרניים. זהו מאפיין של צמחי חוף רבים והוא מהווה התאמה להתמודדות עם רסס המלח המתמיד (יש טענה שאגירת המים "מדללת" את המלח). התאמה זו התפתחה באופן בלתי תלוי במספר משפחות שחבריהן הם צמחים "רגילים", לא בשרניים לרוב. בין אלה קריתימון ימי (סוככיים), ציפורנית בשרנית (ציפורניתיים), דו-פרק חופי (מצליבים) ולפופית החוף (חבלבליים).
בנוסף לצמחים אלה, מספר מינים ממשפחות של סוקולנטים (צמחים בשרניים) הסתגלו לסביבה החופית. בין השאר, נציגים ממשפחת החיעדיים.
קיסריה 12.2015

bottom of page