top of page

(Mytilopsis sallei)

"בוצית המלחות"

שפל נמוך בראש-ציפור חושף מושבות צפופות של צדפות מהמין Mytilopsis sallei.
מפגש הירקון והאיילון, הקרוי ראש-ציפור, ממוקם שלושה קילומטרים במעלה הזרימה, שזה כשניים וחצי קילומטרים מהים. עם זאת, זרימה חלשה, כמו גם הזרמת מי ים על-ידי רידינג, גורמות להמלחה משמעותית של מי הירקון, כל הדרך לשבע-טחנות. החי המאכלס מקטע זה הוא יוריהליני (euryhaline), כלומר בעל סיבולת גבוהה לרמות מליחות שונות. דגים דוגמת הקיפון הבורי והצלופח האירופי, כמו גם קומץ מינים של רכיכות, סרטנים ותולעים, מצליחים לשרוד את החילופים העונתיים בין מי ים למי שטפונות. זה גם אומר שאנחנו יכולים לצפות בפאונה ימית במרחק 2.5 קילומטרים מהים. הצדפות המשגשגות בירקון הן מין שמקורו בשפכי נהרות ומלחות באמריקה, והגיע לאחרונה לתפוצה כמעט עולמית. הוא נמצא בישראל לראשונה בעשור הקודם.
מין נוסף בו ניתן להבחין לצד הצדפות הוא בלוט-הים Amphibalanus improvisus. סרטן זה ידוע גם בסיבולתו לטווח מליחות רחב, ומצוי במלחות בכל העולם. אתמול מצאתי רק פרטים מתים שלו, אז איני יודע אם הוא עוד מתקיים בנחל המומלח שלנו.
פארק הירקון, תל-אביב, 2.2020

bottom of page