top of page

(Stellaria apetala)

כוכבית חיוורת

אין מה לחכות שתיפתח.
הכוכבית החיוורת (Stellaria apetala) היא צמח חד-שנתי קטן שפרחיו חסרי עלי-הכותרת נשארים סגורים. המחסור בכותרות (לפעמים הכותרות מגומדות), ומיעוט האבקנים, מבדילים את המין מהכוכבית המצויה (S. media), המצויידת בפרחים רגילים, בעלי עלי-כותרת גדולים ואבקנים רבים. עקב הדמיון, יש המאחדים בין שני המינים ולפעמים אף רואים בהם שני מופעים.
במחקרה של ערגה אלוני נערכה השוואה מדוקדקת בין הצמחים. מידת השעירות, צורת הזרעים וצורת גרגרי האבקה, היו יכולים לשמש כסימנים טובים להבחנה בין המינים, אבל נמצא כי הם כולם דומים מאוד.
מה שמציל את זהויותיהם הנפרדות של המינים הוא מספר הכרומוזומים: לכוכבית החיוורת יש 20, בעוד שלמצויה 44. זאת בהחלט הבחנה חשובה, גם אם אינה שמישה בתנאי שדה. הדמיון המורפולוגי רומז על כך שלפנינו שני מיני אחות, שהתפצלו לא מזמן, כנראה באירוע של הכפלת הכרומוזומים. ברבות השנים צאצאינו יוכלו לראות את ההבדלים ביניהם מצטברים. אולי תוך עשרת אלפים שנה נוכל להבחין ביניהם לפי מגוון סימנים חיצוניים.
מסוף רעננה, כפר-סבא, 1.2023

המאמר בנושא:

bottom of page