top of page

(Synophropsis lauri)

"ציקדית הער"

הציקדית Synophropsis lauri היא חרק אופייני של החורש הים-תיכוני. היא פעילה בקיץ ובסתיו על צמחים ירוקי-עד: ער, זית, מורן, קטלב וקיסוס. כנראה שהיא נפוצה לפני זמן רב אל אזור הים השחור, בעקבות תרבויות הים התיכון וצמחי התרבות שלהם. בעשרים השנים האחרונות אנחנו גם רואים התפשטות של המין צפונה, לתוך אירופה הממוזגת: שוייץ, גרמניה, בלגיה, ארצות-השפלה, הונגריה, ומאז 2018 גם דרום אנגליה. נראה שקיסוס הוא צמח המזון העיקרי מצפון לאלפים, אם כי בהרבה מהמקומות הללו מגדלים גם ער אציל (מין המזון הראשי) כצמח נוי.

בזכות הפופולריות של צמחי החורש ירוקי-העד, ציקדית זאת היטיבה להתבסס גם בסביבה העירונית בישראל. היא ממיני החורש המעטים שהצליחו בכך.

לא מצאתי הרבה יותר מידע על המין. המאמרים שמזכירים אותה הם בעיקר סקירות של מיני ציקדות על גידולים חקלאיים, בהן מנסים לאתר מינים המעבירים מחלות צמחים. Synophropsis lauri נתפסת בשפע על זיתים, ולפעמים פרט או שניים נתפסים באקראי על משמשים או גפנים. הציקדית שלנו נאספת, אך היא לא נחשבת למעבירת מחלות, והמחקרים, אבוי, לא מתעמקים בה.

כפר-סבא, 9.2023

bottom of page