top of page

Camponotus fellah

קמפונית פולחת

עבודות דחפור בנחל יעקב חשפו את מבנהו הפנימי של קן קמפוניות (.Camponotus sp). חדרי הקן מהווים "עדשות" רחבות ונמוכות, המחוברות ביניהן במחילות אנכיות. ככל שהמושבה תגדל, הפועלות יעמיקו אותה ויוסיפו חדרים, ובו-זמנית ירחיבו את החדרים הקיימים וישכללו את צורתם.
חשיפת הקן אילצה את נטישתו. הכוכים העזובים לא יישארו ריקים לזמן רב, ויאוכלסו על-ידי חרקים ופרוקי-רגליים אחרים, המוצאים בטחון בחללים צרים וחשוכים.
שדות מכון וייצמן, מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page