top of page

קיפוד החולות (Hemiechinus auritus)

קיפוד זה הוא הקטן מבין שני מיני הקיפודים המצויים במישור החוף והוא נבדל בקלות מהמין השני (הקיפוד המצוי) באוזניו הארוכות ופרצופו הבהיר. זה הוא מין חובב מדבריות וערבות, הנפוץ במרכז אסיה, חלקים של צפון אפריקה ומזרח אירופה. במישור החוף הוא מצוי בקרקעות קלות: בעיקר חולות וחמרה. הוא חי בשטחים טבעיים והסתגל גם לישובי אדם.

ככל הקיפודים, מין זה פעיל לילה וניתן לפגוש בו לעתים בלילות קיץ, כאשר הקיפודים נמצאים בשיא פעילותם. קיפוד החולות ממעט להתכדרר ולעתים יעדיף לברוח כאשר הוא חש בסכנה. 

תזונתו מורכבת בעיקר מפרוקי-רגליים, בנוסף לחולייתנים קטנים וחלזונות. לפיכך, הוא נחשב לבעל-חיים מועיל.

כל מיני הקיפודים בישראל הם בעלי-חיים מוגנים ואסור להרוגם, ללכוד אותם או להעבירם ללא היתר.

 

hemiechinus

באר-יעקב, 6.2010

711beeryaakov

7.2011 ,באר יעקב

711jhog

7.2011 ,באר יעקב

bottom of page