top of page

(.Amylosporus sp)

קצפית הגינות

קצפית הגינות (.Amylosporus sp) היא פטריה מסדרת החריפיתאים. היא מהווה אורגניזם מלווה-אדם בישראל, וגדלה בעיקר במדשאות. כיום ידועים מספר מינים, הנבדלים בעיקר ברמה הגנטית. ככל הידוע לי, לא בדקו מהם המינים בישראל (ואם בדקו, טרם פרסמו).
גוף-הפרי אסימטרי ומזכיר פטריות עץ, אבל הוא רך וגדל בדרך-כלל מתוך האדמה. צורת הגדילה אינה כמו בפטריות כובע רגילות (גוף פרי קטן השומר על צורתו בזמן הגדילה), אלא נראה שגוף-הפרי "תופח" כמו בצק, ובדרך זו לוכד עלים וענפים בתוכו. הקצפיות נחשבות לטפילות של דגניים, אך תועדו מקרים בהם נראה שהן חיו כספרופיטיות (ניזונו מרקב). זה יכול להצביע על כך שטפילותן אינה אובליגטורית, או כך שלמינים השונים דרכי הזנה שונות.
כפר-סבא, 8.2023

bottom of page