top of page

(Anas platyrhynchos)

ברכיה

המיניות והמגדר של ברווזי הברכיה (Anas platyrhynchos) אינם דוגמה טובה לחברה האנושית. ההבדל החד בין הזכר לנקבה אינו מכיל את הניואנסים המגדריים המאפיינים את המין שלנו, והתנהגותו המינית האלימה של הזכר הייתה בלתי-קבילה לחלוטין לו היה מדובר באדם. אבל אולי ההבדל המוזר ביותר ביננו לברווזים בולט דווקא מחוץ לעונת הרבייה, בקיץ, כאשר הזכרים מפסיקים להיראות ולהתנהג כמו זכרים למספר חודשים - מעין "חופשה מגדרית".
בתקופה זו מתרחש חילוף נוצות, המעלים את צבעי הזכר הבוהקים ופוגע ביכולת התעופה. הברווזים הזכרים עוטים אז צבעי הסוואה, הדומים לשל הנקבה, ונמנעים מעימות - שמא ייאכלו. הם "לא בתפקיד" עד הסתיו, כאשר, עם סיום החלפת הנוצות, הברווזים יכולים לחזור לעוף ולהפגין את "הגבריות הרעילה" ביותר בעולם העופות - בדיוק בזמן לנדידה ולעונת החיזור.
צפרים מנוסים יכולים להבדיל בעונת הקיץ בין נקבות, זכרים וצעירים. אני לא. העוף בתמונה יכול להיות כל אחד מהשלושה.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page