top of page

(Callinectes sapidus)

שייט כחול

אף כי בין הסרטנים קצרי-הבטן של ישראל סרטן הנחלים (Potamon potamios) הוא היחיד שמוגבל למים מתוקים, נוכל לפגוש בנחלי החוף מין נוסף: השייט הכחול (Callinectes sapidus). זהו סרטן בינוני בגודלו, בעל שריון משוטח ומשונן בקדמתו. זוג רגליו האחרון מסתיים במשוטים - תכונה הקיימת במינים רבים במשפחת השייטיים. הצבע הכחול דווקא לא תמיד ניכר.
השייט הכחול פלש לים התיכון באמצע המאה ה-20. מוצאו בחופים האטלנטיים של העולם החדש, שם הוא משמש כמין מאכל נפוץ. זהו מין יוריהליני (euryhaline), כלומר בעל סיבולת לטווח מליחויות רחב. זה מסביר את הצלחתו במזרח הים התיכון, המלוח משמעותית ממי האוקיינוס האטלנטי, כמו גם במי הים השחור והבלטי - שמליחותם נמוכה בהרבה ממי האוקיינוס. לשייט הכחול גם סיבולת גבוהה למים מתוקים. פרטים נצפים לא מעט בשפכי נהרות, ונלכדים לעתים קילומטרים במעלה הזרם. מרחק השיא המתועד הוא 195 קילומטר במעלה הנהר! עם זאת, זחלי סרטן זה חייבים להתפתח במים מלוחים, כך שהשייט לעולם לא יכול להתנתק לגמרי מבית-גידולו המקורי.
סרטן זה הוא אחד המרוויחים מהמלחת הירקון, שחלקו התחתון מתאים כעת לקומץ מינים יוריהליניים.
שפך הירקון, תל-אביב, 10.2021

bottom of page