top of page

(Porcellionides myrmecophilus)

"טחבית נמלים"

הטחבית Porcellionides myrmecophilus היא קרובה של הטחבית הזריזה (P. pruinosus) הנפוצה. ככלל, היא מעט בהירה יותר, אבל יש לה סימן זיהוי יותר טוב מזה: הטחבית המדוברת חיה בקנים של נמלת-הקציר (.Messor spp).
יש חיות לא מעטות הדרות בקני-נמלים, ובפרט, לא מעט בקני נמלת-הקציר. אנחנו מכירים טחביות, זנבזיפים, חגבאים, ציקדות, כנימות, חיפושיות, קפזנבים, אקריות, זוטקרבים ואפילו מין של עקרב - כולם תלויים למחייתם בנמלים החרוצות הללו. כל אלה פיתחו מנגנונים המונעים מהנמלים לתקוף אותם, שהרי נמלת-קציר הפוגשת גוף זר בשטח הקן (יהי זה צמח, חיה או רגב אדמה המונח לא טוב) צפויה לפעול מיד להרחקתו. טחבית זריזה התועה למשטח סביב קן הנמלים תותקף כנראה, ותצא בשן ועין, אם תצא בכלל. והטחבית שבתמונה פוגשת נמלה אחר נמלה, נותנת להן למשש אותה, וממשיכה. ה"תעודה המזוייפת" שהיא מציגה להן יכולה להיות ריח של נמלים, או אולי מיסוך כלשהו, שהופך את הטחבית ל"בלתי-נראית" לנמלים.
"טחבית הנמלים" היא מין נפוץ יחסית, המצוי בארצות הים התיכון (מלטה ומזרחה). היא כנראה סמוכנית (קומנסלית) לנמלים, כלומר אינה מזיקה להן. אם הטחבית בכל-זאת נוהגת בטפילות, תוך גניבת מזון, כנראה שזאת אינה משמעותית, שכן כל קן של אלפי נמלים משכן בו טחביות בודדות.

הוד-השרון, 10.2023

bottom of page