top of page

מגוון מינים: צמחים

הצמחים הם בסיס מארג המזון בבתי-הגידול היבשתיים. רובם מייצרים סוכר בתהליך ההטמעה (פוטוסינתזה), וזה מהווה מקור האנרגיה הישיר או העקיף למרבית בעלי-החיים, ​הפטריות ולצמחים טפיליים מסויימים. במישור החוף נוכל למצוא מעל אלף מיני צמחים, המאכלסים את כל בתי-הגידול. עקב היותו אזור יבש, אין במישור החוף מגוון רב של צמחים חסרי-זרעים (טחבים, שרכים ודומיהם), המעדיפים סביבה לחה. עם זאת, מגוון צמחי הזרעים, במיוחד כאלה המותאמים לבתי-גידול יובשניים, הוא גבוה. בין האחרונים אף נמצא מינים אנדמיים (ייחודיים) למישור החוף.

52017ramatgan-_edited.jpg
271846139_10159946693504452_315911120375632076_n_edited.jpg
bottom of page