top of page

(.Atemnus sp)

זוטקרב אטמנוס

היצור בתמונה הוא זוטקרב מהסוג Atemnus.
זהו אחד משלושת מיני הזוטקרבים שתועדו בביו-בליץ גבעת שיטה 2022 (כל אחד - נציג למשפחה אחרת!) ובשונה מהשניים האחרים, מדובר בזוטקרב פורטי (phoretic), כלומר כזה הנישא כ"טרמפיסט" על בעלי-חיים אחרים.

הפונקציה של תופעת הפורזיה היא להביא את בעל-החיים לסביבה חדשה, בה, בתקווה, יהיה לו יותר מזון. זוטקרב המעוניין בהסעה ניגש לבעל-חיים גדול ממנו, תופס אותו בצבתותיו ונכנס למצב של קטלפסיה (catalepsy) - שיתוק הנמשך לאורך המסע. הנשאים יכולים להיות שונים ומגוונים: זבובים, חיפושיות, עשים, פשפשים, ולפעמים גם יונקים קטנים, דוגמת יערונים, המעבירים את הטרמפיסטים בין מחילותיהם. במקרה קיצוני אחד מין של יקרונית מדרום-אמריקה מקיים תחת כנפיו אוכלוסייה של זוטקרבים, שאף טווים על גב החיפושית רשתות משי, המאבטחות אותם בזמן תעופתה.

זוטקרבים, כמובן, אינם היצורים הפורטיים היחידים. אקריות פורטיות נפוצות אף יותר, ולפעמים חולקות את המאכסן עם זוטקרבים. במקרים מסויימים תועדו זוטקרבים פורטיים המשמשים עצמם מאכסנים לאקריות פורטיות.

פורזיה היא נושא שנחקר עדיין. אופן התפתחותה של התנהגות זו, מניין המינים המבצעים אותה והתועלת הצומחת להם מזה עוד לא מוכרים לבוריים לעולם המדע. מה שברור, הוא שבדרך מופלאה זו של רכיבה על יצורים גדולים יותר מסוגלים שוכני רקבובית קטנטנים ובלתי-מובחנים כמו ה-Atemnus לגעת בשמיים, ולהגיע למקומות בהם רגל זוטקרב לא דרכה מעולם.

שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 4.2022

נכתב לפי המאמר:

bottom of page