top of page

(.Lasioglossum spp)

חריצית

החריציות (.Lasioglossum spp) הן דבורים מגוונות הנפוצות ברחבי העולם. רבים ממיני החריציות מקיימים קן חברתי במחילה תת-קרקעית. קן זה צנוע בהרבה מכוורת של דבורת-הדבש, והמלכה שלו מייצרת לרוב לא יותר משגר או שניים של פועלות.
הקינון באדמה מחייב את רוב מיני החריציות לחיות בשטחים פתוחים, במיוחד שטחי מרעה עם עשב קצר. כשאומרים שהדבורים נעלמות, אפשר לחשוב על חריצית שכזאת, שהולכת ונדחקת מפני הבטון והאספלט, בעוד האנושות מרעיפה את מאמציה להצלת דבורת-הדבש, שאינה הולכת לשום מקום.
שדה קרית משה, רחובות, 11.2021

bottom of page