top of page

(.Scarites sp)

שנצית

על אף המראה האימתני, לפעמים גם השנצית (.Scarites sp) מרגישה מאויימת, ואז היא מעמידה פני מתה, כמו שעושה הפרט בתמונה. אחרי הכל היא פגשה באנשים - ואנחנו גדולים מהשנצית באופן בו שום בעל-חיים, בהווה או בעבר, אינו גדול מאיתנו.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page