top of page

(Agdistis tamaricis)

עשנוצית האשל

ממש כשם שבפלפל נמצא גרעינים של פלפל, על אשל היאור (Tamarix nilotica) נמצא את עשנוצית האשל (Agdistis tamaricis).
למען האמת, הזיהוי שנתתי אינו וודאי ב-100%. הסוג Agdistis מזוהה בקלות בזכות צורת ה-Y המתקבלת מהחזקת כנפיו באלכסון, אבל ההבחנה בין 120 המינים של הסוג נעשית על-ידי ניתוח אברי הרביה. מצד שני - רק במין אחד הזחל מתפתח על אשל, אז המציאה של שלושה Agdistis על-גבי האשל היחיד בסביבה, ולא על צמחייה שכנה, מאפשרת לעשות ניחוש מושכל.
ביצת פולג, 7.2021

bottom of page