top of page

(Asparagus palaestinus)

אספרג ארץ-ישראלי

פירות האספרג הארץ-ישראלי (Asparagus palaestinus) הם כל מה שנותר כעת מעל הקרקע, להזכירנו כי האספרג אינו שיח של ממש, אלא גיאופיט המתחדש מאיבר אגירה תת-קרקעי. רוב מיני האספרג בארץ הם בני קיימא, כך שאיננו רואים אותם קמלים כנהוג אצל הגיאופיטים. האספרג הארץ-ישראלי, כמתברר, יכול להיכנס לתרדמת במקרה שמקור המים שלו הוא עונתי.
אחו עיינות, 10.2021
***
האספרג הארץ-ישראלי (Asparagus palaestinus) פורח במאי על גדות נחלי ישראל ומושך מאביקים רבים. פרחיו אינם זקופים כפרחי שאר האספרגים בארץ, אלא משתלשלים בקצות עוקצים ארוכים: תכונה המקלה על הזיהוי בעונת האביב.
פארק גשר הצבים, נחל אלכסנדר, 5.2022

bottom of page