top of page

(Campodeidae)

קמפודיים

זוכרים את הזמן שפלוטו היה כוכב-לכת?
אני זוכר כשהדוזנבאים היו חרקים.
הדוזנבאים (Diplura) הם סדרה של פרוקי-רגליים בעלי שש רגליים וחלוקת גוף לראש, חזה ובטן. על כן, עד לאחרונה נחשבו לקבוצה קדומה של חרקים. הפרדתם של הדוזנבאים מהחרקים התבססה על מיקום הלסתות שלהם, החבויות בתוך הראש, בעוד שאצל החרקים האמיתיים הלסתות הן חיצוניות.
עדיין, מדובר בקבוצה הקרובה לחרקים, שנפרדה ממנה בתחילת דרכם של פרוקי-הרגליים על היבשה, לפני כ-400 מליון שנה. בשלב זה עוד לא התפתחו כנפיים, כך שתכונה זו מעולם לא התקיימה בדוזנבאים. בדומה לחרקים רבים, מצויידים הדוזנבאים בזוג גנובתנים - אברים באחורי הגוף, המותאמים לחישה, ולפעמים לתפקידים אחרים. הדוזנבאים המודרניים הם עוורים ולרוב חסרי פיגמנט: תכונות המסגירות את היות בעלי-החיים הללו שוכני קרקע, שאינם מרבים לצאת לאוויר הפתוח.
בתמונה: דוזנבאי ממשפחת הקמפודיים (Campodeidae).
פארק אריאל שרון, 12.2018

bottom of page