top of page

(Camponotus fellah)

קמפונית פולחת

עבודות דחפור בנחל יעקב חשפו את מבנהו הפנימי של קן קמפוניות (.Camponotus sp). חדרי הקן מהווים "עדשות" רחבות ונמוכות, המחוברות ביניהן במחילות אנכיות. ככל שהמושבה תגדל, הפועלות יעמיקו אותה ויוסיפו חדרים, ובו-זמנית ירחיבו את החדרים הקיימים וישכללו את צורתם.
חשיפת הקן אילצה את נטישתו. הכוכים העזובים לא יישארו ריקים לזמן רב, ויאוכלסו על-ידי חרקים ופרוקי-רגליים אחרים, המוצאים בטחון בחללים צרים וחשוכים.
שדות מכון וייצמן, מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page