top of page

(Carya illinoinensis)

פקאן

הסתיו הוא עונת הפקאן (Carya illinoinensis). גידול עץ זה, הפופולרי כיום במדינה שלנו, החל בארץ ישראל רק בשנת 1930, עם נטיעת העץ הראשון בעיר רחובות. כשבשנות החמישים החלו לפתח את הפקאן כענף כלכלי, שלח משרד החקלאות נציג אל מדינות דרום ארצות הברית, כדי ללמוד על גידול מין זה במולדתו. אני מדמיין כמה חשוב זה היה להם, אם בתקופת הצנע הם ניאותו לשלוח מכספם אדם לאמריקה.
פקאנים ניטעו בארץ לעתים בקרקעות כבדות, לא עקב העדפתם אליהן, אלא עקב סבילותם לסוגי קרקע שונים. במילים אחרות, הם ניטעו איפה שאי-אפשר היה לגדל תפוזים.
גדות הירקון, 9.2016

bottom of page