top of page

(Datura stramonium)

דטורה זקופת-פרי

הדטורה זקופת-הפרי (Datura stramonium) היא מין פולש, חובב חקלאות. פרחיה המרשימים מכונים "חצוצרות השטן", הן משום שהן פונות למעלה (כמציצות מהגיהנום), אך כנראה בעיקר כי הצמח כל-כך רעיל!
סוג קרוב, הברוגמנסיה, משמש כצמח נוי. פרחיו ענקיים ממש ומשתלשלים כלפי מטה. מסיבה זו, באופן ברור, הברוגמנסיה מכונה "חצוצרות המלאכים".
פארק איראל שרון, 5.2018

bottom of page