top of page

(Erythraeus)

מזיפית פלומתית

בין האקריות המעטות בהן ניתן להבחין בקלות בארצות החמרה, היא המזיפית הפלומתית (.Erythraeus sp). אורך גופה כמילימטר אחד וניתן לזהותה בקלות בזכות רגליה האחוריות, שאורכן מגיע עד שני מילימטר וקצותיהן מעוטרים בציציות של שיער זקור. סוג זה הוא טורף בבגרותו וניתן למצוא אותו מתרוצץ על האדמה בשדה. הצעירים של סוג זה חיים כטפילים על חרקים שונים.
אקרית המברשות אינה מזיקה (ואולי גם מועילה) לאדם.
באר-יעקב, 5.2010

bottom of page