top of page

(Oligonychus perseae)

אקרית-הקורים של האבוקדו

עץ האבוקדו מגיע אלינו מיערות הגשם של מרכז אמריקה, שם ישנם בעלי-חיים רבים הניזונים ממנו. לישראל הגיע מספר קטן מתוך אותם מינים, דוגמת אקרית-הקורים של האבוקדו (Oligonychus perseae), הבונה קנים קטנים לאורך עורקי העלה של העץ.
המאבק במזיק זה הוא מעניין: מרססים את המטע באבקת פרחים, או נותנים לדגניים לצמוח פרא בין העצים. האבקה משלימה את מזונן של אקריות טורפות, המתרבות בעקבות הטיפול ומורידות את מספרי אקרית-הקורים.

חרות, 8.2021

bottom of page