top of page

(Pelopidas thrax)

הספרית הדוחן

הספרית הדוחן (Pelopidas thrax) אינה חיית מים במובן הרגיל, אך היא מצויה בבתי-גידול לחים מכיוון ששם נפוצים חלק מהפונדקאים המועדפים על זחליה: דגניים ענקיים דוגמת העבקנה השכיח (Arundo donax). הזחל בונה לו מחילת משי בצד הקעור של עליים צעירים, כך שהוא שומר על פרופיל נמוך (ועדיין לא מצאתי אותו!). מחוץ לבתי-גידול לחים מין זה ניזון מדגניים אחרים, דוגמת דוחן ומשיין.
מין זה חי בחלקים החמים של העולם הישן, ואילו באירופה הוא מצוי רק בכמה מהאיים הדרומיים של יוון. "אזרחות אירופית" זו אומרת שפתאום יש עליו הרבה מידע זמין ברשת. הרבה יותר מידע מאשר אם היה נפוץ כל הדרך לאיזמיר אך לא מעבר. הגיע הזמן לאתרים טובים על הטבע של ארצות שאינן בהכרח מיושבות באירופאים.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page