top of page

(Puccinia asparagi)

חלדון האספרג

האספרג הארץ-ישראלי (Asparagus palaestinus) הזה חולה בחלדון האספרג (Puccinia asparagi). פטריה זו מבלה את כל חייה על צמח האספרג, ואינה מחליפה פונדקאים. במקום זה, חלדון האספרג מחליף מופעים, עם כל שלב בחייו.
בשלב הראשון, המתחיל באביב, החלדון מגדל כוסיות צהובות-כתומות, הנקראות aecia, והמייצרות נבגים בעלי שני גרעינים.
הנבגים מתפזרים על הצמח ומדביקים אותו במקומות חדשים, שם, בשלב השני, מתפתחים על הצמח כיבים בצבע קינמון, הנקראים uredinia. בקיץ מתפזרים מתוכם נבגים חדשים, הנפוצים ברוח ויכולים להדביק צמחי אספרג במרחק רב.
צמחים שהודבקו בנבגי השלב השני נכנסים לקראת הסתיו לשלב השלישי, בו הם מפתחים סוג נוסף של מנבגים - telia - שצבעם הוא שחור (בתמונה). לנבגי השלב השלישי דופן עבה, והם בנויים לשרוד את החורף, שלאחריו יתחיל המחזור שוב.
חלדון האספרג הוא מזיק נפוץ של האספרג הרפואי (הירק אספרגוס), ויכול להחליש את הצמח ואף להביא למותו. הנגעים הרבים שהוא מייצר יכולים גם להוות נקודת התיישבות עבור טפילים פטרייתיים אחרים. כמובן, כאשר הוא צומח על צמח בר בשולי שדה בטטות, מדובר בפטריה בלתי-מזיקה ובחלק מרתק ממגוון המינים המקומי.
סגולה, 9.2023

bottom of page