top of page

(Ramalina lacera)

מפרשית מרושתת

ענקית בתחומה.
השיטה המלבינה ידועה כעץ הנוטה להתכסות בחזזיות, עד כי על עצים מסויימים יש יותר חזזיות מעלים. הגדולה שבחזזיות אלה היא המפרשית המרושתת (Ramalina lacera), הגדלה בצורת שיח או שושנת של עלים מפוצלים.
על אחד הענפים מצאתי פרט מפואר במיוחד, שהיה בר-השוואה עם כף-ידי. בהתחשב בכך שחזזיות צומחות לאט, אין זה כנראה החורף הראשון של הנפילה הזאת.
שמורת השיטה המלבינה, ישרש, 1.2018
***
וייב של יער גשם.
אפיפיטים הם אורגניזמים ישיבים הגדלים על צמחים ללא טפילות. באזורים גשומים בעולם ניתן למצוא מגוון צמחים אפיפיטיים, ביניהם טחבים, שרכים, סחלבים, ברומליות ואחרים. לעתים הם מכסים את ענפי העצים בשכבה המעבה אותם במאות אחוזים ומהווה בית-גידול עצמאי.
בישראל היבשה האפיפיטים מוגבלים לשתי קבוצות: טחבים וחזזיות, ובמישור החוף הרשימה מצומצמת אף יותר. כאן פוגשים על ענפי העצים כמעט רק חזזיות, העמידות לתקופות ארוכות ללא מים. שני מינים הם הנפוצים ביותר: צבעונית הבוסתן (Xanthoria parietina), הצמודה למצע, ומפרשית מרושתת (Ramalina lacera), הגדלה בצורת שיח. שתיהן מנצלות את ענפי העצים כדי לעקוף את התחרות הקשה על שטח ואור, המתרחשת בין צמחים על הקרקע.
בין העצים הידידותיים יותר עבור חזזיות נמצאת השיטה המלבינה (Faidherbia albida). לעתים נוכל למצוא עצים העטויים ביותר חזזיות מעלים, במיוחד בעונת החורף, כאשר השיטים בשלכת, והאפיפיטים הם כסותן היחידה.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי רחובות, 3.2020

bottom of page