top of page

(Stellaria media)

כוכבית מצויה

הכוכבית המצויה (Stellaria media) היא עשב חורפי קטן ונפוץ. ניתן להבחין בהבדלים בין פרחי הפרטים השונים שלה - בגודל, בפרופורציות ובמספר אברי הפרח. שונות זו מתבטאת בכושר שונה של הפרחים להאבקה על-ידי חרקים, אבל כנראה שאין ברירה טבעית חזקה לטובת פרחים מושכי חרקים, עקב כך שהאבקה עצמית מהווה את דרך הרביה העיקרית במין זה.
משארי יער אוסישקין, כפר-סבא, 1.2021
***
זרע גדול יותר מיתרגם לנבט גדול יותר, ולכך יכול להיות יתרון ברור בתחרות על משאבים מוגבלים. שלושה שבועות מאז הנביטה, והמעוג הכרתי (Malva multiflora) בעל הזרעים הגדולים, כבר מיתמר מעל לכוכבית המצויה (Stellaria media). תיכף היא תהיה לגמרי בצלו. לכוכבית, עם זאת, יש את היכולת לגדול בצל, שאינה מפותחת באותה מידה אצל המעוג. היא תמשיך לייצר זרעים קטנים ולהפסיד בתחרות על אור השמש, רק כדי לתפוס מדי שנה את תפקיד "תת-היער" בגינות מוזנחות ברחבי ישראל.
כפר-סבא, 11.2022

bottom of page