top of page

(Trithemis arteriosa)

גיחנית מעורקת

הגיחנית המעורקת (Trithemis arteriosa) היא שפירית המצויה ברחבי אפריקה, צפונה עד יוון, בדגם תפוצה הדומה לשל הסיקסק (וכמו הסיקסק, היא מתפשטת צפונה). שמה הישן היה "אדמונית המדבר", על שום צבע הזכר הבוגר, ובית-הגידול בו שפירית זו הכי בולטת. הזכרים נודדים למרחקים בין בתי-הגידול הלחים הנדירים שבמדבר, ונראים גם רחוק מאוד מגבים ונחלים. הנקבות נשארות קרובות יותר למקור המים.
תופעה זו מצאה תמיכה אמפירית במחקר בו בחנו את מבנה האוכלוסיה של גיחניות מעורקות בנמיביה. הדנ"א הגרעיני הצביע על אוכלוסיה אחידה, עם זרימת גנים מתמדת בין כל חלקיה. הדנ"א המיטוכונדריאלי (העובר בתורשה מהאם בלבד) הראה תת-אוכלוסיות ברורות לכל אתר, עם זרימה מעטה מאוד ביניהן. השערת החוקרים היא כי הגבלת הנדידה לזכרים מאפשרת לנקבה להשקיע יותר מהאנרגיה שלה בביצים.
אני מעריך כי בחלק הים-תיכוני של ישראל, איפה מקווי המים רבים, לנקבות תהיה ניידות דומה לשל הזכרים.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 5.2023

המחקר:

bottom of page