top of page

(.Ligia spp)

ליגיה

הליגיות (.Ligia spp) הן סרטנים מסדרת השווה-רגלאים (isopoda), החיות ברסס הגלים על חופי הים ברחבי העולם. בתוך השווה-רגלאים, המהווים ברובם סדרה ימית, הליגיות משתייכות לתת-סדרה הכוללת בעיקר צורות יבשתיות: טחביות, כדרוריות ודומיהן. מקובל לשער כי אבות השווה-רגלאים היבשתיים התחילו באופן דומה, כסרטנים החיים באזור הכרית החופי, שיכול היה להוות סביבת מעבר המאפשרת הסתגלות הדרגתית לנשימת אוויר.
כאן אפשר לשאול את שאלת ה"למה יש עוד קופים". כלומר: למה הליגיות נשארו בעוד הטחביות התקדמו ליבשה? התשובה פשוטה: החוף הוא סביבה עשירה במזון, אף יותר מהיבשה ואין סיבה לעזוב אותו "בשם הקדמה". אוכלוסיות יכולות להתפשט לבתי-גידול חדשים ולהפוך ליבשתיות לחלוטין, אבל כל עוד לא יתרחש אירוע הכחדה, בית-הגידול הראשוני ימשיך להיות מאוכלס ביצורים שייראו כמו אבותיהם של אלה שהמשיכו הלאה.
שפך הקישון, 8.2020

bottom of page