top of page

(Alisma lanceolatum)

כף-צפרדע אזמלנית

כף-צפרדע אזמלנית (Alisma lanceolatum) עומדת לה ומקשטת בפריחתה את השוליים המתייבשים של ביצת פולג. צמח מים זה נפוץ בחלקים הממוזגים של העולם הישן. שימושיו בתרבות מעטים: לפעמים הוא מהווה צמח נוי, ובעתות דוחק ניתן להשרות את קני-השורש העמילניים שלו במים, ולאכול אותם אחרי שמרירותם התפוגגה מעט. באמריקה ובאוסטרליה כף-הצפרדע הזאת מהווה בכלל מין פולש ועשב רע, והיחס אל הצמח הוא שלילי.
בארץ ישראל כף-הצפרדע האזמלנית היא בהחלט לא חדשה. זרעיה היו בין הממצאים שנתגלו בחפירות גשר בנות יעקב, וקני-השורש שלה כנראה נאכלו על-ידי מיני אדם קדומים אשר חיו באזור לפני יותר מחצי מיליון שנה. דווקא היום צמח זה שעזר לאבותינו לשרוד הולך ומתמעט, ככל שבתי-הגידול החיוניים לו נהרסים או יורדים באיכותם.
ביצת פולג, 6.2014

מקור:

bottom of page