top of page

(Corbicula fluminalis)

סלסילה חופית

אנחנו לרוב חושבים על צדפות כעל חיות מים מלוחים, שאת קשוותיהם מוצאים בחוף הים. עם זאת, עד לאחרונה ניתן היה למצוא בנחלי מישור החוף מספר מיני צדפות שונים. זיהום הנחלים וייבושם הביאו להכחדת רוב צדפות מישור החוף במהלך המאה ה-20. הסלסילה החופית (Corbicula fluminalis) היא צדפה קטנה בעלת תפוצה עולמית רחבה, שממשיכה לשרוד בחלק מהנחלים שלנו.
במהלך הטיול שלנו לאורך הקישון מצאנו לא מעט פרטים מתים, שנראו לנו טריים יחסית. צדפות הן מאריכות-ימים ואני משער כי אוכלוסיות של הצדפה היו יכולות לשרוד את השנים המזוהמות במי מעיינות, ולחזור ולאכלס את הנחל משאיכות מימיו עלתה לרמה המתאימה.
הקישון, עמק זבולון, 8.2020

bottom of page