top of page

(Erodium botrys)

מקור-חסידה יפה

מקור-חסידה יפה (Erodium botrys) הוא אחד מארבעת מיני מקור-החסידה הגדלים בשמורת השיטה המלבינה. ההבחנה בין המינים היא תרגיל בתשומת-לב. הבדלים דקים בגוון הפרח, בצורת עלי-הכותרת, בעובי הפרי, בחריצים שעל הזרע - הם מה שעוזר לנו להבדיל בין מינים קרובים אלה ולהגיע להגדרה הנכונה.

שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי רחובות, 2.2020

bottom of page