top of page

(Galium aparine)

דבקה זיפנית

פירות הדבקה הזיפנית (Galium aparine) חושפים במבט מקרוב את הווים בהם מסתיימים הזיפים הקצרים. הדמיון לווי ולקרו רב מאוד ומזכיר כי המצאה אנושית זו מקורה בחיקוי של הטבע - ליתר דיוק, בפירות הלפה הגדולה (Arctium lappa), עשב אירופאי שאינו מצוי בארץ. הדבר המעניין הוא שאצל הלפה והדבקה מנגנון הפצה זה של היצמדות לפרוות בעלי-חיים התפתח בנפרד. הפעם לא מדובר בחקיינות, אלא באבולוציה מתכנסת: אורגניזמים שונים הגיעו לפתרון דומה, תוך הסתגלות לבעיה דומה.
כפר-סבא, 2.2021
***
הדבקה הזיפנית (Galium aparine) היא נציגה שכיחה של משפחת הפואתיים (Rubiaceae). תכונה נפוצה במשפחה זו בארץ היא סידור העלים בדורים: מספר עלים המקיפים את הגבעול במעגל. עם זאת, פסיגי הדבקה הם בכל זאת עלים נגדיים רגילים. ובצמח זה גם ה"דור" הראשון הוא זוג עלים נגדיים. הפואתיים בארץ משתייכים לשבט ה-Rubieae, בו רוב המינים הם עשבוניים. פואתיים שאינם שייכים לשבט זה הם ברובם שיחים ועצים טרופיים, המצויידים בעלים נגדיים. ניתן לשער, איפוא, כי דורי הדבקה, מקורם בהתפתחות של העלים הנגדיים, שהופיעה אצל האב הקדמון של כל או חלק מה-Rubieae, ועברה בירושה לדבקה, לפואה ולסוגים קרובים.
כפא מל"ל, 12.2019

bottom of page