top of page

(Gazella gazella)

צבי מצוי

גללי צבי מצוי (Gazella gazella) בשדות צפון הרצליה. הצבי הוא אחד משני מינים של פרסתני בר שנותרו במישור החוף (השני הוא החזיר). הצבאים זקוקים לטריטוריה רבה ורגישים לקיטוע בית-הגידול. מסיבה זו, פחות ופחות שטחים באזורנו מאוכלסים בידי בעל-חיים יפה זה. האוכלוסיות הנותרות מתקיימות באזורים חופיים וחוליים, בהם היה פיתוח מועט.
תוכניות בנייה מצפון להרצליה מאיימות על אוכלוסייה זו, שהיא כנראה אוכלוסיית הצבאים הכי קרובה לתל אביב (אחרי הכחדת הצבאים של חולון).
הרצליה, 6.2016

bottom of page