top of page

(Helianthus annuus)

חמנית מצויה

אין זה סוד שבאזור שלנו בעולם תורבתו מיני צמחים רבים, וצמחי הבר מהם תורבתו אותם צמחים עדיין גדלים סביבנו. אבל המזרח התיכון אינו מוקד תרבות הצמחים היחיד בעולם העתיק. תרבויות מקסיקו, ארצות האנדים, מזרח סין, ובמידה פחותה גם מזרח ארצות-הברית, הסהל ואזורים אחרים, סיפקו לעולם צמחי תרבות רבים. לא מעט מהצמחים הזרים הללו מגודלים בארץ, וחלקם מופיעים גם בטבע, כפליטי תרבות.
החמנית המצויה (Helianthus annuus) מיוחדת בהיבט הזה, שכן היא גדלה כאן גם בתרבות וגם בצורת הבר שלה, המהווה בזכות עצמה מין פולש מצליח הנפוץ ברחבי העולם. החמנית שלצד הדרך היא אותו צמח איתו התחילו לעבוד, לפני אלפי שנים, החקלאים הקדומים של מקסיקו או עמק המיסיסיפי (הדעות באשר למוקד הביות חלוקות).
הצלחה זו לצד האדם יכולה להסביר חלקית למה מבין כשבעים מיני חמניות הגדלים בצפון אמריקה, דווקא מין זה הוליד את אחד מהגידולים החקלאיים החשובים ביותר לאנושות.

מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page