top of page

(Lamium amplexicaule)

נזמית לופתת

הנזמית הלופתת (Lamium amplexicaum) היא בין השפתניים מקדימי הפריחה ביותר שלנו. בשנה טובה היא יכולה להתחיל כבר בדצמבר. היא גם כמעט השפתני היחיד הצומח בעיר, והחודר בקלות לערוגות, גינות וחצרות מוזנחות. הייתי מצפה שתהיה הידועה שבשפתניים, אבל תהילה זו נגנבת ממנה על-ידי צמחי תבלין, מהם יש במשפחה זו לא מעט.
אני חושב שבכל-זאת אפשר להפכה למוכרת, בזכות יופיה ושכיחותה. ואז אפשר יהיה להעלותה על נס שמירת הטבע העירוני.
רחובות, 2.2022
***
פרחיה המוזרים של הנזמית הלופתת (Lamium amplexicaule) מותאמים במיוחד להאבקה על-ידי דבורים. על-מנת להגיע לצוף, יש לנחות במקום המסומן, להידחק לתוך הפרח ולשלוח לשון ארוכה במורד החלק הצינורי. האבקנים ממוקמים בחלק העליון של הקונסטרוקציה: מוכנים להדביק אבקה על גב הדבורה המבקרת, אותה הפרח הציב בדיוק בתנוחה הנכונה.
צורות פרח דומות התפתחו באבולוציה מתכנסת אצל הפרפרניים (קרובים רחוקים) והסחלבים (קרובים מאוווד רחוקים).
אשדוד, 12.2020
***
הפועלות של הנמלה הסחבנית (.Plagiolepis sp) גילו שזרעי הנזמית הלופתת (Lamium amplexicaule) הבשילו. לזרעי הנזמית מחובר גופיף שומן (elaiosome), המפתה את הנמלים לקחת את הזרע אל הקן. אחרי שהשומן נאכל, הזרע מושלך בשלמותו והוא חופשי לנבוט.
מחקר שנערך באוניברסיטת תל-אביב גילה שהנזמית הלופתת מייצרת שני סוגי זרעים, כאשר אחד מושך נמלים יותר מהשני. היחס בין סוגי הזרעים המיוצרים הוא אסטרטגיית הפצה בה הצמח נוקט בהתאם למצבו.
כפר מל"ל, 5.2020
***
הנה מופע היפוכרומי - כלומר, דל צבע - של נזמית לופתת (Lamium amplexicaule). מופע שכזה נגרם לעתים על-ידי גן רצסיבי, הפוגם בתהליך ייצור הפיגמנט של הצמח. לרוב זו תופעה נדירה, שכן לצמח הלבן אין יתרון תחרותי מול הצמחים הצבעוניים. אולי הוא אף נמצא בנחיתות לעומת המופע נפוץ. עם זאת, באוכלוסיות קטנות קיים לעתים סחף גנטי מוגבר - אירועים אקראיים הופכים לבעלי השפעה רבה על פיזור הגנים באוכלוסיה, אף יותר מהשפעת הברירה הטבעית. כך באתרים מבודדים, כמו גבעות כורכר, נוכל לצפות למצוא אחוז גבוה מהרגיל של צמחים בעלי פנוטיפ לא שגרתי.
גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 2.2022
***
לא צריכה אף אחד.
אם יש לכם ליד הבית נקודה בה העשב צומח פרא, בוודאי תמצאו שם את הנזמית הלופתת (Lamium amplexicaule), עם עליה חובקי הגבעוח ופרחיה הוורדים. בוודאי תבחינו בכך שלא כל הפרחים נפתחים. יש אף גבעולים שלמים המלאים בניצנים הנותרים סגורים בכל הזמנים.
הפרחים בניצנים אלה כבר בשלים, אך במקום להזמין דבורים, הם מאביקים את עצמם. ייצור הזרעים מתקיים כרגיל.
האבקה עצמית זאת נחוצה בסביבות בהן אין פרטים אחרים הזמינים להזדווגות (לא רלוונטי לנזמית) או שיש מעט מאביקים (למשל, בחורף או במרכז העיר - כמו שהנזמית אוהבת).
מחיר ההאבקה העצמית הוא שהצאצאים יהיו פחות מגוונים, ולכן פחות מסוגלים להתמודד עם תנאים חדשים. אך בטבע, צאצאים חדגוניים עדיפים על עקרות.
רמת-גן, 2.2018

bottom of page