top of page

(Melanoides tuberculata)

מגדלית הנחלים

חלזון סתגלתן.
מגדלית הנחלים (Melanoides tuberculata) היא חלזון החי במקווי מים מתוקים ומליחים ברחבי ישראל, כמו גם ברוב האזורים החמים של העולם הישן.
על אף היותה נפוצה, קשה לצפות בה בטבע, שכן היא פעילת לילה המבלה חלק ניכר מזמנה בבוץ, בעוד חלזונות מים אחרים פעילים יותר בזמן היום וחיים על צמחים וסלעים. יחד עם זה, קל למצוא את קונכיותיה הריקות בקרקעיות של נחלי איתן, ביצות ואגמים, טבעיים ומלאכותיים כאחד.
מין זה נפוץ באקווריומים, דרכם הגיע למקומות מרוחקים בעולם והפך בכמה מהם למין פולש.
תל-אביב, 5.2017

bottom of page