top of page

(Monacha syriaca)

נזירית דו-גונית

נזירית דוגונית (Monacha syriaca) היא ה"סתם שבלול" שלנו. היא אחד המינים הנפוצים בשדה ובעיר כאחד. לדעתי, השם "נזירית" משקף את נטייתה לא להתקבץ, ואף במקומות בהם מתקיים קיוט רב, לא להיצמד אחת לשנייה.
הסוג נזירית כולל מינים רבים, הנפוצים באירופה, צפון-אפריקה והמזרח-התיכון. כמו שאופייני לבעלי-חיים עם יכולת תנועה מוגבלת, רוב המינים בעלי אזורי תפוצה קטנים. הנזירית הדוגונית אנדמית למזרח הים התיכון: מאיי דרום יוון, עד חופי מצריים.
עם זאת, רבים מהמינים ברחבי אירופה דומים מאוד בחזותם החיצונית לנזירית שלנו. ההבדלים בין המינים מתבטאים בעיקר (כמו בהרבה קבוצות אחרות) בפרטי מערכת הרבייה (לשלנו יש פין ארוך יותר, אם שאלתם), עקב כך שברירה זוויגית לעתים יוצרת הפרדה רבייתית בין אוכלוסיות עליהן הברירה הטבעית שומרת זהות בשאר הפרטים.
כפר-סבא, 11.2020

bottom of page