top of page

(Paralaoma servilis)

נקודית זעירה

הסביבה הטבעית אינה אחידה בתנאים השוררים בה. כל בית-גידול ניתן לחלוקה למיקרו-בתי-גידול, הנבדלים במשטר המים, עוצמת האור, זמינות חומרי-מזון, תנועת האוויר ואפילו משרעת הטמפרטורות היומית. תנאים כמו-מדבריים יכולים להתקיים בבית-הגידול לצד תנאי יער ממוזג, ובכל אחת מהנקודות הללו נמצא חברה שונה של יצורים חיים, המתקיימים בעולם קטן משלהם.
כשזה מגיע לנקודית הזעירה (Paralaoma servilis), היא מבלה את חייה בצללים התמידיים השולטים בשכבת הרקבובית העבה מתחת לאלת המסטיק הגדולה של גבעת האירוסים. אין היא חיה בתנאי החמרה והכורכר של השמורה, אם כי במיקרו-אקלים של חורש ים-תיכוני. חלזון זה כה קטן, עד כי חופן עלים יבשים יכול לקיים עשרות פרטים, וכנראה ששיח האלה כולו מספיק כדי לקיים אוכלוסיה בת-קיימא.
באופן מעניין, ועל אף שהנקודית מקבלת יחס של מין מקומי, ישנן עדויות לכך שזהו למעשה מין פולש ישן, שמקורו בניו-זילנד. גודלה הקטן וחיבתה לצמחים עזרו לנקודית לעבור הפצה עם סחורות שונות, ולהגיע היום לתפוצה כמעט עולמית.
גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 3.2021

bottom of page