top of page

(Paratettix meridionalis)

גדותן הקרין

חגב-הקוץ Paratettix meridionalis הוא חגב קטנטן החי בגדות מקווי מים מתוקים. הוא מצטיין בכנפיים ארוכות, המתקפלות לכדי "קרין" צר, הבולט מאחורי גוף החגב. להגנתו מסתמך חגב-הקוץ על הסוואה - כצבע האצות המהוות את מזונו. באם נתגלה, יכול החגב לקפוץ למים ולשחות במיומנות.
בישראל ארבעה מינים ממשפחת חגבי-הקוץ (Tetrigidae), כאשר רק שניים מצויים במישור החוף. המין בתמונה הוא הנפוץ יותר. נפגוש אותו בגדות נחלים, אגמים וביצות. לעתים אף יגיעו לשלוליות קבועות קטנות, דוגמת דליפות בצינורות השקיה.
באזורים ממוזגים נוטים בני משפחה זו להיות חובבי-מים ולהציג את ההתאמות שהוזכרו לעיל. ביערות-גשם טרופיים אנחנו פוגשים גם בחגבי-קוץ החיים בבתי-גידול אחרים, דוגמת עלוות צמחים אפיפיטיים. אולי שם יוכלו להשיג את האצות האהובות עליהם בדרך בלתי שגרתית.
בריכת זוריקיה, 7.2019

bottom of page