top of page

(Pterochloroides persicae)

לכנוס הגלעיניים

לכנוס הגלעיניים (Pterochloroides persicae), כנימה החיה על גזעים של עצי שקד ומינים קרובים. טל-הדבש המיוצר על-ידי הכנימות מושך אליו נמלים, "החולבות" אותן.
צמחים מסויימים הם "מיני מפתח" המאפשרים למינים רבים אחרים להתקיים בבית-הגידול. השקד המצוי (Prunus dulcis), עם שלל היצורים הניזונים דווקא ממנו, הוא מין כזה.

צפון הרצליה, 6.2016

bottom of page