top of page

מגוון מינים: סרטנים

הסרטנים הם מחלקה גדולה במערכת פרוקי-הרגליים. הם מאופיינים בעשר רגליים או יותר, ובשלוש יחידות גוף, שאינן תמיד מובחנות. מרבית הסרטנים הם בעלי-חיים ימיים, ומיעוטם חיים במים מתוקים או על היבשה. הסרטנים היבשתיים בישראל מיוצגים על-ידי סדרת שווי-הרגל (טחביות, כדרוריות וקרובים). מספר מינים נוספים מבלים חלק מזמנם מחוץ למים: בעיקר סרטנים קצרי-בטן ובלוטי-ים. מגוון מינים נוסף מצוי בבריכות חורף, שם משגשגים מינים רבים של סרטנים קטנים.

bottom of page