top of page

מגוון מינים: חולייתנים

בין החולייתנים נמצא את הגדולים והבולטים שבבעלי-החיים של מישור-החוף. בקבוצה זו ממוקמים גם אנחנו בני-האדם. גוף החולייתן מתאפיין בשלד פנימי, מערכת דם סגורה ומערכת עצבים גבית. לרוב החולייתנים יש זנב אמיתי, המתחיל אחורית לפי-הטבעת. באופן מסורתי, החולייתנים מחולקים לדגים, דו-חיים, זוחלים, יונקים ועופות (אם כי מבחינה קלדיסטית, לא כל הקבוצות הללו נפרדות).  

מגוון-המינים של החולייתנים הוא נמוך יחסית ומספר הפרטים קטן, אך תרומתם למערכת האקולוגית היא לעתים משמעותית באופן לא פרופורציונלי, בעיקר הודות לגודלם. 

זוחלים

יונקים

bottom of page